Εμπορική πολιτική – Dumping – Έλεγχος νομιμότητας με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ – Απόφαση Τ-84/2007 της 7.2.2013

5360948436_7d523baf05_o

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2000, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) 1995/2000, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου, καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Λιθουανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας και για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου (στο εξής: SUNA ή οικείο προϊόν) καταγωγής Λιθουανίας έληξαν μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

Στις 20 Ιουνίου 2005, μετά τη δημοσίευση, στις 17 Δεκεμβρίου 2004, ανακοινώσεως για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών μέτρων, υποβλήθηκε προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αίτηση επανεξετάσεως ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού αντι-ντάμπινγκ (Κανονισμός 384/96). Την αίτηση υπέβαλε η Ευρωπαϊκή ένωση κατασκευαστών λιπασμάτων. Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υφίστανται επαρκή στοιχεία για την έναρξη επανεξετάσεως ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές διαλυμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, εξέδωσε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2005, ανακοίνωση για την έναρξη επανεξετάσεως ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, κατά το άρθρο 11, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού.

Το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) 1911/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές SUNA καταγωγής Αλγερίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού. Κατά τον κανονισμό αυτόν, το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ίσχυαν στις εισαγωγές SUNA καταγωγής, μεταξύ άλλων, από τη Ρωσία. Επέβαλε, συναφώς, οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μειγμάτων ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα καταγωγής, μεταξύ άλλων, από τη Ρωσία. Η προσφεύγουσα, ρωσική εταιρία παραγωγός-εξαγωγεύς, είναι μία από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον εν λόγω δασμό αντιντάμπινγκ.

Όταν το Συμβούλιο και η Επιτροπή προβαίνουν, δυνάμει του βασικού κανονισμού, σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη λήψη προστατευτικών μέτρων αντιντάμπινγκ, διαθέτουν ευρύ περιθώριο εκτιμήσεως, λόγω της πολυπλοκότητας των οικονομικών, πολιτικών και νομικών καταστάσεων που πρέπει να εξετάσουν. Κατά συνέπεια, κατά τον δικαστικό έλεγχο των εκτιμήσεων των θεσμικών οργάνων, ο δικαστής της Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο ότι τηρήθηκαν οι κανόνες διαδικασίας, ότι συνέβησαν πράγματι τα περιστατικά επί των οποίων στηρίχθηκε η επίμαχη επιλογή και ότι δεν υπήρξε ούτε πρόδηλη πλάνη κατά την εκτίμηση των περιστατικών αυτών ούτε κατάχρηση εξουσίας.

Συναφώς, κατά πάγια νομολογία, οι συμφωνίες ΠΟΕ, λόγω της φύσεως και της οικονομίας τους, δεν περιλαμβάνονται, καταρχήν, στους κανόνες βάσει των οποίων ο δικαστής της Ένωσης ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των θεσμικών οργάνων δυνάμει του άρθρου 230 ΣυνθΕΚ. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Ένωση έχει θελήσει να εκπληρώσει συγκεκριμένη υποχρέωση που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή σε περίπτωση που η πράξη της Ένωσης ρητώς παραπέμπει σε συγκεκριμένες διατάξεις των συμφωνιών ΠΟΕ, απόκειται στον δικαστή της Ένωσης να ελέγξει τη νομιμότητα της σχετικής πράξης με γνώμονα τους κανόνες του ΠΟΕ.

Από την αιτιολογική σκέψη 5 του βασικού κανονισμού προκύπτει ότι σκοπός του κανονισμού αυτού είναι, μεταξύ άλλων, να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο, στο μέτρο του δυνατού, οι νέοι και λεπτομερείς κανόνες που περιέχει η συμφωνία αντιντάμπινγκ του 1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ειδικότερα, οι κανόνες υπολογισμού του περιθωρίου ζημίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ενδεδειγμένη και διαφανής εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Η Κοινότητα εξέδωσε στη συνέχεια τον βασικό κανονισμό για να εκπληρώσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία αντιντάμπινγκ του 1994 και, με το άρθρο 2, παράγραφος 5, του βασικού κανονισμού, θέλησε να εκπληρώσει τις ειδικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2.2.1.1 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του 1994. Κατά συνέπεια το άρθρο 2, παράγραφος 5, του βασικού κανονισμού πρέπει να ερμηνευθεί, στο μέτρο του δυνατού, υπό το πρίσμα του άρθρου 2.2.1.1 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του 1994.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: