Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά ζύθου και διερεύνηση της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 2 ν. 703/1977, νυν 2 ν. 3959/2011, και 102 ΣΛΕΕ

antagonismos

Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ζύθου και διερεύνηση της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 2 ν. 703/1977, νυν 2 ν. 3959/2011, και 102 ΣΛΕΕ
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 20 Φεβρουαρίου 2014 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά του ζύθου από την εταιρία «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.», κατά παράβαση των άρθρων 2 ν. 703/1977, νυν 2 ν. 3959/2011, και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοιχεία, κατά την εισήγηση, ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, και μέσω άλλων πρακτικών με σωρευτικό αποτέλεσμα την απομόνωση των ανταγωνιστών από τους διαύλους διανομής και διάθεσης.
Ειδικότερα, αποδίδονται στην εταιρία πρακτικές οι οποίες ανάγονται στην επιβολή όρων αποκλειστικής προμήθειας, ιδίως σε αλυσίδες λιανικής και σημεία επιτόπιας κατανάλωσης, με τη χορήγηση σημαντικών χρηματικών και άλλων παροχών στους πελάτες της υπό όρους αποκλειστικότητας / περιορισμού του εφοδιασμού από ανταγωνιστές της, καθώς και στην επιβολή εκπτώσεων πίστης και στόχων πωλήσεων. Επίσης, αποδίδονται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρακτικές προς χονδρεμπόρους, όπως η παροχή σε αυτούς σημαντικών οικονομικών κινήτρων με τον όρο περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστές, προνομιακών όρων πίστωσης για αποθεματοποίηση, η άσκηση πίεσης στους χονδρεμπόρους για διακοπή της διακίνησης ανταγωνιστικών σημάτων, κ.ά.
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: