Η αλήθεια για τις καταθέσεις

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, αλλά και προφορικές ανακοινώσεις τραπεζικών στελεχών περί καλυπτόμενων καταθέσεων από το ΤΕΚΕ 100.000 ευρώ ανά λογαριασμό και όχι ανά καταθέτη, πρέπει να διευκρινιστεί το εξής:

σύμφωνα με το Ν. 3746/2009 (άρθρο 2), η αποζημίωση για το σύνολο των καλυπτόμενων καταθέσεων του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ και ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στον οποίο τηρείται η κατάθεση.

Ως εκ τούτου, εάν και ο Α και ο Β έχουν κοινο καταθετικό λογαριασμό ποσού 200.000 ευρώ στην ίδια τράπεζα, θα αποζημιωθούν με το ποσό των 100.000 ευρώ ο καθένας. Εάν ίσχυε η αποζημίωση ανά λογαριασμό τότε το συνολικό ποσό αποζημίωσης θα ήταν 100.000 ευρώ για τον κοινό λογαριασμό, επομένως η αποζημίωση του καθενός θα ανερχόταν μόνο στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*