Ο νόμος fast track βελτιώνεται

BT-PR-20090928-Zefiro_China_Rendering_Exterior1-HR

Με το Νόμο Fast Track (Ν.3894/2010), η Ελληνική Κυβέρνηση προσέφερε στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Με το νόμο αυτό παρακάμφθηκε η γραφειοκρατία, η πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου και η αδιαφάνεια, που σήμερα αποθαρρύνουν τους επενδυτές και καθυστερούν σημαντικά την υλοποίηση των μεγάλων έργων.

Με το νέο νόμο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» (Ν.4146/2013) ενισχύεται και διευρύνεται ο Νόμος Fast Track, απλοποιώντας την αδειοδοτική διαδικασία.

Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις, καθιστώντας τη διαδικασία πιο εύκολη, πιο ομαλή και πιο ελκυστική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταχεία αδειοδότηση Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ήδη σε ισχύ και λειτουργία και ότι η νέα, η ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί τροποποίηση και διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τα βασικότερα στοιχεία του νέου Nόμου (Ν.4146/2013) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις είναι τα ακόλουθα:

• Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων αναλαμβάνει όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης συγκεκριμένων αδειών εσωτερικά. Το σύστημα αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων  διευκολύνεται, καθώς συστήνεται Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
• Το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων διευρύνεται καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων και επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν, η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στη διαδικασία, εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο εξασφαλίζει τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας
• Ο ρόλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ενισχύεται
• Το Invest in Greece εισηγείται στη Δ.Ε.Σ.Ε. την υποβολή επενδύσεων που πιθανόν να μην πληρούν κάποια από τα κριτήρια που ενδεικτικά έχουν τεθεί από την εν λόγω επιτροπή, πλην όμως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας της χώρας
• Δίνονται φορολογικά κίνητρα, όπως η διασφάλιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, η παροχή φοροαπαλλαγών, και η έκπτωση ύψους 10% των παραβόλων που είναι απαραίτητα σε κάποιες άδειες.
• Καταργείται η εγγυητική επιστολή
• Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας, εντός ενός μηνός
• Σε περίπτωση που μία άδεια δεν εκδίδεται εντός των απαιτούμενων χρονικών ορίων, ο Υπουργός Ανάπτυξης  εξουσιοδοτείται να την εκδώσει εντός ενός μηνός
• Οι επενδυτές τρίτων κρατών διευκολύνονται ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ… περισσότερα
• Για πρώτη φορά δημιουργείται κεντρική χαρτογράφηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: