Το ΓενΔικ ακυρώνει μερικώς απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει σύμπραξη μεταξύ των εταιριών συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

5360948436_7d523baf05_o

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Εταιριών Δημιουργών και Συνθετών (CISAC) είναι μη κυβερνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο οποίος εκπροσωπεί εταιρίες συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά ιδίως με μουσικά έργα σε περίπου εκατό χώρες.
Οι εταιρίες συλλογικής διαχείρισης (ΕΣΔ) αποκτούν τη διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων είτε με άμεση μεταβίβαση από τους δημιουργούς είτε με ανάθεση εκ μέρους άλλης ΕΣΔ διαχειριζόμενης τις ίδιες κατηγορίες δικαιωμάτων σε άλλη χώρα. Παραχωρούν άδειες εκμεταλλεύσεως στους εμπορικούς χρήστες, όπως είναι οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ή οι διοργανωτές θεαμάτων. Οι αμοιβές που λαμβάνουν οι δημιουργοί προέρχονται από τις τιμές των αδειών αυτών, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης των εταιριών αυτών.
Η CISAC κατάρτισε το 1936 υπόδειγμα συμβάσεως για τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της. Το εν λόγω υπόδειγμα συμβάσεως αποτελεί ένα μη δεσμευτικό πρότυπο για τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης μεταξύ των μελών της CISAC για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων. Κάθε εταιρία συλλογικής διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, να παραχωρεί τα δικαιώματα σχετικά με το ρεπερτόριό της σε όλες τις λοιπές EΣΔ, με σκοπό την εκμετάλλευση στις αντίστοιχες χώρες τους. Λόγω του δικτύου που δημιουργήθηκε από το σύνολο των συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης, κάθε εταιρία συλλογικής διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να προτείνει ένα παγκόσμιο ρεπερτόριο μουσικών έργων στους εμπορικούς χρήστες, αλλά μόνο για χρήση στην εδαφική τους περιφέρεια.
Το 2000, η RTL υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής καταγγελία εις βάρος εταιρίας μέλους της CISAC διαμαρτυρόμενη για την άρνηση της δεύτερης να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δραστηριότητές της σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση μουσικής. Το 2003, η Music Choice Europe Ltd, η οποία παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τηραδιοφωνική μετάδοση και την τηλεόραση μέσω διαδικτύου, υπέβαλε δεύτερη καταγγελία κατά της CISAC η οποία αφορούσε το υπόδειγμα συμβάσεως της τελευταίας.
Με απόφαση της 16ης Ιουλίου 2008, η Επιτροπή απαγόρευσε σε 24 ευρωπαϊκές ΕΣΔ να επιδίδονται σε περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές, μεταξύ άλλων περιορίζοντας τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους εμπορικούς χρήστες εκτός της εθνικής εδαφικής περιφέρειας. Η απόφαση της Επιτροπής, που αφορά μόνον τις εκμεταλλεύσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω διαδικτύου, δορυφόρου ή καλωδιακής αναμεταδόσεως, δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξη των συμφωνιών αμοιβαίας εκπροσώπησης. Εντούτοις, η απόφαση αυτή απαγορεύει τα κατωτέρω:
- τις ρήτρες περί αποδοχής μέλους: πρόκειται για ρήτρες που βασίζονται στο υπόδειγμα συμβάσεως και οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα του δημιουργού να επιλέγει ελεύθερα την εταιρία συλλογικής διαχείρισης της οποίας επιθυμεί να γίνει μέλος·
- τις ρήτρες περί αποκλειστικότητας: πρόκειται για ρήτρες που βασίζονται στο υπόδειγμα συμβάσεως και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν σε όλες τις εταιρίες συλλογικής διαχείρισης ότι, στο έδαφος εγκατάστασής τους, θα απολαύουν απόλυτης εδαφικής προστασίας έναντι των λοιπών ΕΣΔ όσον αφορά την παραχώρηση αδειών προς τους εμπορικούς χρήστες·

- την εναρμονισμένη πρακτική που διαπιστώθηκε μεταξύ των ΕΣΔ και μέσω της οποίας κάθε εταιρία περιορίζει, με τις συμφωνίες αμοιβαίας εκπροσώπησης, το δικαίωμα παραχώρησης αδειών σχετικών με το ρεπερτόριό της στο έδαφος της αντισυμβαλλόμενης εταιρίας συλλογικής διαχείρισης.
Η Επιτροπή δεν επέβαλε πρόστιμα στις εταιρίες, απαίτησε πάντως να καταργήσουν τις εν λόγω ρήτρες και να παύσουν την εν λόγω εναρμονισμένη πρακτική.
Οι περισσότερες ενδιαφερόμενες ΕΣΔ και η CISAC άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αποφάσεως της Επιτροπής. Με τις σημερινές αποφάσεις του (Τ-392/08, Τ-398/08, Τ-401/08, Τ-410 to 411/08, T-413 to 422/08, T-425/08, T-428/08, T-432 to 434/08, T-442/08, T-451/08), το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει, ως προς τη CISAC και 20 από τις ενδιαφερόμενες ΕΣΔ, την απόφαση της Επιτροπής στο μέτρο που με την εν λόγω απόφαση διαπιστώνεται η ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής. Συναφώς, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η Επιτροπή δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, αφενός, δεν είχε στην κατοχή της έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη συνεννόησης μεταξύ των ΕΣΔ όσον αφορά τη γεωγραφική έκταση των εντολών που ανέθεταν η μία στην άλλη και, αφετέρου, δεν κατόρθωσε να άρει το ευλογοφανές της εξήγησης που προέβαλαν οι προσφεύγουσες και σύμφωνα με την οποία η παράλληλη συμπεριφορά των οικείων εταιριών δεν οφειλόταν σε συνεννόηση, αλλά στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική καταπολέμηση των χρήσεων μουσικών έργων άνευ αδείας.

Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει τις προσφυγές καθόσον σκοπούσαν στην ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής ως προς τις ρήτρες περί αποδοχής μέλους και περί αποκλειστικότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: