Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόφαση και επιβολή προστίμου στην εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ για απαγορευμένες συμπράξεις