Ελάχιστο περιεχόμενο προτυποποιημένων πρακτικών όλων των εταιρικών μορφών

Στις 5 Φεβρουαρίου 2013 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η υπ’ αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με τα προτυποποιημένα καταστατικά για τους εταιρικούς τύπους της Ανώνυμης Εταιρίας, της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, της Ομόρρυθμης Εταιρίας και της Ετερόρρυθμης Εταιρίας.

Στην υπουργική αυτή απόφαση, προβλέπεται το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών των ως άνω εταιρικών μορφών. Μετά την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των εταιρειών και την εισαγωγή, με το Ν. 3853/2010 της Υπηρεσίας μιας Στάσης, δημοσιεύονται τα προτυποποιημένα αυτά καταστατικά τα οποία, για τους εταιρικούς τύπους της Ανώνυμης Εταιρείας, της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και, υπό προϋποθέσεις, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας θα συμπληρώνονται από τον συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, θα συμπληρώνονται από τους ιδρυτές.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 12 του Ν. 3853/2010, το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας: α) περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων, και β) θα είναι προσπελάσιμο από τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.